Priser og oppdragsvilkår

Timepris er fra kr 800,- til kr 1.600 + 25% mva.

Timepris avtales før oppdraget tar til.

Fri rettshjelp

På enkelte saksområder yter det offentlige fri rettshjelp forutsatt at de økonomiske vilkårene er oppfylt. Ta kontakt med oss og hør hvorvidt det kan ytes fri rettshjelp i din sak.

Rettshjelpforsikring

Forsikringsavtaler har som oftest bestemmelse om dekning av utgifter til advokatbistand. Det innebærer at om du kommer opp i tvist knyttet til boligeiendom, hytte, bil, båt m.v., har du krav på at forsikringsselskapet dekker utgifter til juridisk bistand. Resterende utgifter dekkes av ditt forsikringsselskap. Ta kontakt med oss og vi undersøker om du har rettshjelpforsikring i din sak.

ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR.

1. Etablering av oppdraget.

Grunnlaget for vår bistand er ditt oppdrag.

Før arbeidet igangsettes i forbindelse med oppdraget, vil det bli avklart om det foreligger en interessekonflikt eller andre forhold som medfører at vi ikke kan eller bør påta oss oppdraget. Det samme vil skje i etablerte oppdrag dersom det kommer nye motparter inn i saken.

Dersom hensynet til klienten tilsier det (for eksempel i tilfeller der klienten står i fare for å lide rettstap), og det finnes ubetenkelig, kan arbeidet påbegynnes før avklaringen er avsluttet. Det vil da bli tatt forbehold overfor klienten om at avklaring av interessekonflikten ikke er avsluttet, og at denne kan føre til at man må si fra seg oppdraget.

2. Gjennomføringen av oppdraget.

Under vår utførelse av oppdraget vil du bli holdt løpende orientert om saken ved at du blant annet mottar kopi av all inngående og utgående korrespondanse. Orientering vil også kunne skje ved telefon eller e-post.

Dersom oppdraget blir utvidet på et senere tidspunkt, i forhold til det som er avtalt i utgangspunktet, vil vi sende en ny bekreftelse på dette.

3. Grunnlaget for vår rådgivning.

Vår juridiske rådgivning vil være basert på de dokumenter og opplysninger vi får fra deg, eventuelt fra personer du ber oss ta kontakt med, eller vi anser det nødvendig å ta kontakt med. Vi presiserer at eventuelle opplysninger som blir lagt frem senere, kan medføre endring av de juridiske råd du i utgangspunktet har fått. Tilsvarende kan vi motta dokumentasjon eller opplysninger fra motparten, som medfører at saken må ses i et annet perspektiv.

Det presiseres at en del av vårt ansvar som advokater er å ha et nøkternt syn på alle sider ved en konflikt, samtidig som vi skal ivareta dine interesser på best mulig måte. Det er derfor ikke alltid at våre råd og vurderinger vil samsvare med ditt eget syn på saken. Dersom det skulle oppstå uenighet og motsetningsforhold som ikke kan løses, eller samarbeidet mellom oss ikke fungerer, har vi full rett til å trekke oss fra saken.

4. Beregningen av salær - fakturering.

Vårt salær beregnes etter medgått tid dersom ikke annet er utrykkelig avtalt. Timeforbruket utmåles i faktisk medgått tid, dog slik at det beregnes minst en fjerdedels time (ett kvarter) for hver arbeidsøkt som utføres.

Det gjøres i den forbindelse oppmerksom på at alt tidsforbruk i anledning saken, herunder inngående og utgående korrespondanse (også elektronisk) og telefonsamtaler, danner grunnlag for salæret.

Våre timepriser beløper seg fra kr. 850,- ekskl. mva til kr. 1.450,- ekskl. mva. I tillegg kommer for tiden 25 % mva. Timeprisen avhenger av oppdragets art, og vil bli avtalt i hvert enkelt tilfelle.

Utgifter i forbindelse med utlegg og gebyrer vil bli fakturert i tillegg til det ordinære salæret.

Salæret vil normalt bli fakturert månedlig dersom ikke annet er avtalt. Sammen med hver faktura vil det bli oversendt en timeliste hvor det fremkommer hvilket arbeid som er utført i perioden.

Du kan til enhver tid be om en orientering om hvor mye tid som er medgått i saken.

Ved mislighold fra klientens side vil det påløpe forsinkelsesrenter, og rettslig inndrivelse av kravet vil bli iverksatt. I tillegg gjør vi spesielt oppmerksom på at vår bistand i saken vil bli innstilt inntil det utestående salæret er gjort opp. Dette gjelder som hovedregel også om det pågår en rettslig tvist i saken.

5. Forskudd/á konto betaling.

Ved oppdrag i forbindelse med et nytt klientforhold forbeholder vi oss retten til å be om et forskudd/á konto betaling til den respektive advokats klientkonto til dekning av kostnader i saken. Et slikt forskudd, og størrelsen på dette, vil i så fall bli avtalt i hvert enkelt tilfelle, og være avhengig av sakens karakter og omfang. Ved oppdrag hvor krav om forskudd fremsettes, gjør vi oppmerksom på at arbeidet først vil bli igangsatt når forskuddet er innbetalt.

Beløpet, som innbetales, vil bli stående på klientkontoen inntil faktura utstedes. Vi gjør oppmerksom på at vårt salær kan motregnes mot innestående på klientkontoen. Dette omfatter ethvert innestående beløp, herunder midler som er innbetalt av andre, for eksempel motparten, om ikke annet er avtalt.

6. Rettslig skritt.

Iverksettelse av rettslig skritt vil ikke skje uten at det foreligger et utrykkelig oppdrag om det. Det vil bli gitt en egen bekreftelse ved fremsettelse av et slikt oppdrag.

Vi gjør oppmerksom på at selv om vi har angitt vår oppfatning av hva sakens utfall kan bli ved en rettslig tvist, så innebærer det ikke at vi har noe rettslig ansvar for at dette resultatet oppnås.

7. Saksomkostninger

Iverksettelse av rettslig skritt ,eller motpartens engasjement av advokat i forbindelse med en tvist, innebærer en risiko for at man i tillegg til utgifter til egen advokat blir pålagt å dekke hele eller deler av motpartens saksomkostninger. I enkelte saker vil det også kunne påløpe kostnader til sakkyndige utredninger, som da blir del av saksomkostningene.

Den part som taper en rettssak blir som hovedregel pålagt å dekke motpartens saksomkostninger, herunder rettsgebyret. Dette kommer i tillegg til egne utgifter til advokat, og er klientens eget ansvar.

Ender rettsavgjørelsen med at klienten blir tilkjent saksomkostningene, men beløpet er satt lavere enn det salæret vi har krevd/vil kreve av klienten, vil klienten være ansvarlig for hele beløpet overfor oss. Også eventuelt etterarbeid vil klienten selv måtte dekke.

Inndrivelse av tilkjente saksomkostninger er klientens eget ansvar. Dersom motparten ikke foretar frivillig oppgjør, vil vårt kontor kunne bistå med rettslig inndrivelse etter oppdrag. Klienten er i så fall selv ansvarlig overfor vårt kontor for de kostnader som påløper i den forbindelse.

I medhold av den nye tvisteloven, som gjelder fra og med 1. Januar 2008, er det innført nye regler for såkalt ”småkravsprosess”. Prosessformen gjelder alle saker hvor tvistesummen er under kr. 125.000,-. Formålet er blant annet en raskere, enklere og rimeligere prosess.

Det er særlig grunn til å gjøre oppmerksom på at det gjelder særskilte regler for saksomkostninger i forbindelse med småkravsprosessen. Fra tvisteloven hitsettes til orientering § 10-5:

§10-5. Sakskostnader

(1) Erstatning for sakskostnader gis bare for disse poster:

  • Partens reise til rettsmøte
  • Rettsgebyr
  • Bevisføring som ikke anses unødvendig eller uforholdsmessig
  • Rettshjelp og fagkyndige meddommere

(2) Når det ses bort fra merverdiavgift, kan kostnader etter første ledd bokstav d bare erstattes med inntil 20 prosent av sakens tvistesum, likevel alltid inntil kr 2 500 og aldri mer enn kr 25 000. Merverdiavgift av kostnad som er erstattet etter første punktum, kan erstattes når ikke sakens rettsforhold hovedsakelig skriver seg fra virksomhet hos parten som er merverdiavgiftspliktig.

(3) En part som åpenbart uten grunn har anlagt sak eller tatt til gjenmæle, kan bli pålagt ansvar for sakskostnader uten de begrensninger som følger av første og annet ledd. Det samme gjelder for kostnader parten ved forsømmelig forhold har påført motparten.

(4) For kostnader ved anke gjelder ikke første og annet ledd.

Det vises spesielt til 2. ledd, hvor det fremkommer at saksomkostninger erstattes med inntil 20 % av tvistesummen, og aldri mer enn kr. 25.000,-. Dette innebærer at selv om man vinner saken og tilkjennes saksomkostninger, så er det satt et tak for omkostninger som tapende part skal erstatte. Salær, som overstiger dette, vil klienten være ansvarlig for i sin helhet overfor oss til tross for at det ikke kan kreves dekket av motparten, dersom annet ikke er uttrykkelig avtalt.

8. Fri rettshjelp.

I medhold av lov om fri rettshjelp vil klienten i visse tilfeller ha krav på fri rettshjelp fra staten. Dette forutsetter for det første at man ikke overstiger inntekts- og formuesgrensene som er satt. For tiden er det et krav at bruttoinntekten ikke må overstige kr. 230.000,- i året, og at man ikke har en netto formue som overstiger kr. 100.000,-. For det andre er det kun utvalgte sakstyper som omfattes av ordningen. Hvilke dette er, vil vi orientere om i hvert enkelt tilfelle.

Dersom klienten har krav på fri rettshjelp og bruttoinntekten er høyere enn kr. 100.000,-, skal klienten betale en egenandel. Det vil bli orientert nærmere om beregning av egenandelen i hvert enkelt tilfelle, idet denne kan variere.

Advokaten er ansvarlig for innkrevingen av egenandelen, og den vil bli innkrevd forskuddsvis i hver sak, jf. punkt 5 foran.

9. Rettshjelpsforsikring.

I visse saker vil klienten ha krav på dekning av sine utgifter til juridisk bistand under en forsikring, for eksempel hjem- eller innboforsikring. Det fremgår av forsikringsvilkårene om forsikringen omfatter en rettshjelpsforsikring, og hvilke saker som i så fall omfattes. I tillegg er det normalt en del vilkår som må være oppfylt.

Vi vil i hver enkelt sak kunne orientere om utgiftene til juridisk bistand vil kunne være dekningsmessige under en forsikring som klienten har. Dersom det er mulighet for dette, bør det/de aktuelle forsikringsselskap varsles så snart som mulig. Det løper under enhver omstendighet en frist for å melde krav under rettshjelpsforsikringer. Denne fristen er 1 år fra tvist med motparten oppstod. Vi ber derfor om at klienten gir tilbakemelding umiddelbart dersom man mener å ha en rettshjelpsforsikring, slik at dette kan avklares. Navn på selskapet og avtalenummeret må da oppgis.

Dersom utgiftene til juridisk bistand dekkes under forsikringen, vil det påløpe en egenandel. Denne vil normalt bestå av en grunnandel, for eksempel kr. 3.000,- med tillegg av en viss prosentandel av det overskytende, normalt 20%. Nærmere opplysning om dette vil bli gitt av selskapet i forbindelse med bekreftelse på dekningen. Det vil kunne bli krevd forskudd til dekning av kostnadene til egenandel, jf. punkt 5 foran.

Rettshjelpsforsikringen er normalt begrenset oppad til et visst beløp, for eksempel kr. 100.000,-. Det vil si at selskapet ikke dekker utgifter ut over dette. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at vårt salær ikke er begrenset til det beløpet forsikringsselskapet dekker. Klienten er selv ansvarlig for den delen av salæret som overstiger forsikringsutbetalingen.

Klienten vil vanligvis bli fakturert fortløpende selv om rettshjelpsdekning er innvilget. Klientens utlegg vil bli refundert fra forsikringsselskapet når saken er ferdig, med fradrag for klientens egenadel.

I visse tilfeller kan klienten har rettshjelpsdekning via medlemskap i en organisasjon. Det forutsettes at klienten undersøker dette selv.

10 Taushetsplikt.

Advokater har fortrolighetsplikt og taushetsplikt om de opplysninger de får i saken, med de unntak som fremgår av lov, for eksempel lov om hvitvasking. I medhold av lov om hvitvasking er advokater nå pålagt å rapportere til Økokrim dersom det oppstår mistanke om at klienten disponerer midler, som har sitt utspring i eller tilknytningen til en straffbar handling.

Mange av de opplysninger vi mottar vil være personopplysninger. Disse vil bli behandlet i overensstemmelse med kravene i lov om personopplysninger.

11. Klageadgang.

Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Klienten har også anledning til å klage på salærets størrelse. Kvaliteten på arbeidet kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene.

Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder. Fristen løper fra det tidspunktet klageren ble eller burde ha blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på.

Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg for Østfold og Follo krets, som førsteinstans. Beslutningen fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemden.

Reglene for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside www.jus.no under Råd og Rettshjelp.

12. Ansvarsforsikring.

Det kan opplyses at det for advokatvirksomhet er visse krav om sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring til dekning av erstatningskrav som pådras under utøvelsen av advokatvirksomheten. Vårt kontor har tegnet slik forsikring i AIG Europe SA via Advokatforeningen. Forsikringen gjelder ansvar som er pådratt i forbindelse med sikredes virksomhet fra kontor i Norge. Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til Advokatforeningen på tlf 22 03 50 50.